Contact Us

Rashtra Seva Samiti, Gram Vikas Kendra,
Bhalivali, Next to Jivdaya Dham (Jain Mandir),
Ahead of Bhalivali Naka, N.H. 08, Post-Khanivade,
Tal-Vasai,Dist-Palghar, Maharashtra, India-401 303

+91-9322692743
+91-9422492743
[email protected]